Logo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis internetowy "Donald"

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu Internetowego mieszczącego się pod adresem: www.donald.pl[dalej: Serwis], którego właścicielem jest spółka Donald Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000698031, posiadająca NIP: 7010721650, kontakt: [email protected] [dalej: Administrator].
 2. Postanowienia Regulaminu oraz jego załączników w postaci m.in. Polityki Prywatności, wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora Serwisu.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i jego załączników przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i do przestrzegania tych postanowień w okresie korzystania z Serwisu.
 4. Wszelkie dane osobowe przesłane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu podlegają Polityce Prywatności Serwisu, która stanowi integralną część Regulaminu.lekroć w Polityce Prywatności występują następujące terminy, należy przez nie rozumieć:

§2 Definicje

Określenia zapisane w Regulaminie i jego załącznikach wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

 • Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, które stanowią jego integralną część, w szczególności wraz z Polityką Prywatności.
 • Administrator - podmiot zarządzający Serwisem, którym jest spółka Donald Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000698031, posiadająca NIP: 7010721650, kontakt: [email protected]
 • Serwis – Serwis Internetowy o tematyce informacyjno-rozrywkowej mieszczący się pod adresem www.donald.pl, będący własnością Administratora, posiadający następujące, wydzielone funkcjonalności:
  1. platforma zawierająca artykuły tworzone przez Moderatorów Serwisu,
  2. platforma zawierająca treści dodawana przez Użytkowników Serwisu [dalej: RING]
 • Moderator – osoby fizyczne, które w imieniu Administratora Serwisu dodają w serwisie Treści oraz nadzorują korzystanie z Serwisu przez Użytkowników.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, mająca ukończone 16 lat, która zaakceptowała postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności i zrealizowała procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta. Osoby prawnie nie mogą rejestrować się w Serwisie.
 • Konto Użytkownika – domyślne Konto Użytkownika Serwisu dostępne po zarejestrowaniu w Serwisie. Funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której Użytkownicy mogą mieć wgląd do swoich danych oraz dokonywać operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie takich jak: Dodawanie zdjęcia profilowego, dodawanie informacji o Użytkowniku, Usuwanie Konta, Zarządzanie Newsletterem.
 • Profil Użytkownika - zespół informacji i elementów graficznych prezentujących i opisujących osobę Użytkownika zarejestrowanego, wprowadzanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika zarejestrowanego do Serwisu, ogólnodostępnych dla ogółu Użytkowników Serwisu.
 • RING – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca Użytkownikom zarejestrowanym dodawanie treści oraz dostęp do rozszerzonej funkcjonalność komentowania treści zamieszczonych w Serwisie przez Moderatora lub innych Użytkowników.

§3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

 1. Serwis jest platformą ogólnodostępną i bezpłatną dla wszystkich Użytkowników Internetu z tym zastrzeżeniem, że część funkcjonalności Serwisu dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych
 2. Serwis umożliwia przechowywanie danych przez Użytkowników. Administrator nie decyduje o treści przechowywanych danych i kręgu odbiorców danych, ani nie modyfikuje danych przekazanych do Serwisu.
 3. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Użytkownicy, którzy chcą zarejestrować się w Serwisie muszą posiadać dodatkowo aktywne konto poczty elektronicznej działające na dowolnym serwerze.

§4 Użytkownicy Serwisu

Rejestracja w Serwisie.

 1. Wszyscy Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu poprzez:
  1. zapoznawanie się z treściami dodanymi publicznie w Serwisie przez Moderatorów i innych Użytkowników,
  2. komentowanie - za pośrednictwem tekstu, emotikon i przez tworzenie ankiet - wszystkich treści opublikowanych w Serwisie.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Korzystanie z części funkcjonalności Serwisu takich jak:
  1. tworzenie i dodawanie treści ogólnodostępnych w Serwisie w dziale RING,
  2. komentowanie za pomocą zdjęć, video i linków - możliwe jest jedynie po zakończeniu procedury rejestracji.
 4. Istnieją trzy sposoby rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie:
  1. rejestracja za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej;
  2. rejestracja za pośrednictwem Konta w Serwisie "Facebook"
  3. rejestracja za pośrednictwem Konta w serwisie "Google"
 5. Aby zarejestrować się w Serwisie za pośrednictwem poczty elektronicznej należy wskazać w formularzu zawartym w Serwisie: preferowaną nazwę Użytkownika (login), adres poczty elektronicznej, hasło dostępu do Serwisu oraz zaakceptować warunki rejestracji i korzystania z Serwisu (Regulamin, Polityka Prywatności, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
 6. Aby zarejestrować się w Serwisie za pośrednictwem Konta w serwisie "Facebook" lub Konta w Serwisie "Google", Użytkownik musi zaakceptować warunki rejestracji i korzystania z Serwisu, posiadać konto w jednym z ww. Serwisów i uruchomić rejestrację za pośrednictwem tych Serwisów. Serwisy "Facebook" i "Google" mogą przewidywać dodatkowe warunki korzystania z logowania za ich pośrednictwem. Zakończenie ww. procedury jest jednoznaczne z rejestracją w Serwisie.
 7. Wskutek realizacji przez Użytkownika procedury rejestracji opisanej w § 4 pkt 5, Użytkownik otrzyma pod wskazanym adresem poczty elektronicznej link aktywujący jego Konto w Serwisie. Po kliknięciu w link aktywacyjny Użytkownik zostanie zalogowany na Konto Użytkownika w Serwisie.
 8. Z chwilą rejestracji Użytkownika w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie i polegających na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w sposób opisany w Regulaminie.
 9. W wyniku rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika. Informacje na Koncie Użytkownik zarejestrowany może uzupełnić o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić oraz usunąć w zakładce "Ustawienia".
 10. Wskutek rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na to, że wszyscy Użytkownicy Serwisu będą mogli zapoznać się z publicznymi danymi zgromadzonymi na Profilu Użytkownika w Serwisie oraz z informacją o aktywności Użytkownika w Serwisie dotyczącej treści wszystkich zamieszczonych przez niego komentarzy i artykułów do działu RING.
 11. Użytkownik rozumie, że w każdej chwili może:
  1. usunąć swój profil w Serwisie i tym samym uniemożliwić dalszą widoczność swoich danych w Serwisie;
  2. Zmodyfikować swoje dane wprowadzone do Serwisu;
  3. Ograniczyć widoczność niektórych danych wprowadzonych do Serwisu (informacje fakultatywne).
 12. Serwis nie udostępnia Użytkownikom adresów poczty elektronicznej innych Użytkowników ani innych danych Użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownicy dobrowolnie udostępnią takie dane na Koncie Użytkownika w Serwisie lub w komentarzach.

§5 Usługi Serwisu

 1. Zarejestrowani Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie wybrane przez siebie treści w ramach działu RING. Każda treść publikowana w dziale RING może być oceniania lub komentowana przez wszystkich Użytkowników Serwisu.
 2. Użytkownicy mogą oceniać treści dodane przez innych Użytkowników do działu RING oddając na nie pozytywny lub negatywny głos. Użytkownik może oddać tylko jeden głos na jedną treść. Zarówno głos pozytywny, jak i negatywny może być cofnięty. Lista osób głosujących umieszczana jest na liście przy dodanej treści. Dodane treści mogą być także udostępniane z Serwisu na portale społecznościowe: Facebook lub Twitter oraz udostępniane za pośrednictwem linku lub w wiadomości elektronicznej.
 3. Treść dodane przez Użytkowników do działu RING mogą być przenoszone przez Moderatora na stronę główną Serwisu lub w inny sposób wyróżniane. Przeniesienie lub wyróżnienie treści uzależnione jest m.in. od zdobycia przez dodaną treść odpowiedniej liczby głosów innych Użytkowników lub aktualności i wiarygodności tematyki w niej zawartej.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość oznaczenia dodanej przez Użytkownika do działu RING treści jako informacji pochodzącej z niepewnego źródła lub budzącej wątpliwości. Takie oznaczenia będą stosowane w przypadku ryzyka szkodliwości społecznej danej informacji i jako mechanizm zapobiegający rozpowszechnianiu treści szkodliwych lub niepotwierdzonych, których potwierdzenie jest chwilowo niemożliwe lub znaczenie utrudnione.

§6 Prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora

 1. Użytkownicy zobowiązują się korzystać z funkcjonalności Serwisu w sposób zgody z prawem i dobrymi obyczajami, nie naruszając praw innych Użytkowników Serwisu i Administratora.
 2. Użytkownicy zobowiązują się nie wysyłać za pośrednictwem Serwisu materiałów i nie zostawiać komentarzy, których treść lub forma:
  1. jest obraźliwa, wulgarna lub nieprawdziwa;
  2. nawołuje do popełnienia przestępstwa;
  3. reklamuje lub promuje produkty lub usługi nienależące do Administratora lub należące do jego konkurencji;
  4. zawiera pornografie lub jest drastyczna;
  5. ma charakter spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  6. ma na celu wpływanie na Użytkowników, działanie na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
  7. narusza polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, narusza dobra osobiste, popiera radykalne postawy społeczne lub głosi takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
  8. nie jest związana z tematyką Serwisu.
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie linków do stron internetowych, na których zawarte są treści, o których mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu.
 4. Administrator nie jest zobowiązany do weryfikacji dodawanych przez Użytkowników treści, komentarzy i danych, jednakże może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować ww. elementy umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie narusza postanowienia Regulaminu.
 5. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści zamieszczonych przez nich opisów, materiałów, komentarzy i godzą się, iż w razie naruszenia przez nich postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa i powzięcia takiej informacji przez Administratora, Administrator Serwisu jest upoważniony:
  1. usunąć treść, komentarz lub inny materiał, który narusza postanowienia Regulaminu lub może naruszać prawo;
  2. trwale lub czasowo zablokować Konto Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu. O powyższych działaniach Administratora Użytkownik zostanie poinformowany w drodze komunikatu w ramach Konta Użytkownika lub za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 6. Administrator może ujawnić dane Użytkownika naruszającego obowiązujące przepisy prawa organom państwowym, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, jeśli te nałożą na Administratora taki obowiązek.
 7. Udostępniając treści i materiały w Serwisie, w szczególności zdjęcia, grafiki, filmy, Użytkownik:
  1. oświadcza, że posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do wykorzystania wizerunku) do tego, aby mogły być one opublikowane w Serwisie i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  2. oświadcza, że poprzez umieszczenie danych, wizerunku, komentarzy lub innych treści w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez Administratora na potrzeby prowadzenia Serwisu i jego promocji oraz na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku - przez czas nieokreślony;
  3. Wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku oraz innych zdjęć zamieszczonych przez siebie w Serwisie - na potrzeby prowadzenia Serwisu i jego promocji. Jeżeli opublikowane w Serwisie zdjęcie przedstawia inną osobę, Użytkownik powinien otrzymać zgodę takiej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku.
  4. zobowiązuje się, że w przypadku skierowania przez podmioty trzecie roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw przez opublikowane przez Użytkownika treści i materiały lub do opublikowanych przez Użytkownika treści i materiałów lub wizerunku osobistego osób trzecich, złoży pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od całkowitej odpowiedzialności w tym zakresie, a w razie konieczności, wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy po jego stronie jako interwenient uboczny, zwracając przy tym Administratorowi na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Administratora wydatki związane z postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych odszkodowań.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane lub przekazane do Serwisu dane, treści i inne materiały, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Administrator zawiadomi o tym fakcie Użytkownika w ramach Konta Użytkownika w Serwisie lub wiadomości elektronicznej wysłanej pod adresem, który Użytkownika wskazał podczas rejestracji w Serwisie.
 9. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że do stosownej reakcji Administratora, może być niezbędne zgłoszenia naruszenia przez Użytkownika. W celu zgłoszenia treści dodanej do działu RING lub w komentarzach należy zaznaczyć przycisk "ZGŁOŚ".
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z określonych usług oferowanych przez Serwis w sytuacji, gdy niemożność zrealizowania usługi wynika z braku połączenia urządzenia Użytkowników z siecią Internet lub braku aktualizacji oprogramowania na urządzeniu Użytkownika, z którego korzysta Serwis (przeglądarka, programy odtwarzające filmy, gify etc.).
 11. Użytkownik rozumie, że korzystając z Serwisu może mieć dostęp do zamieszczonych w nim treści, które według niego mogą być obraźliwe, nieprzyzwoite, niewiarygodne lub wątpliwej jakości. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie dostępu lub korzystanie z takich treści przez Użytkownika.
 12. Usługi świadczone przez Administratora mogą umożliwiać Użytkownikowi dostęp do odnośników do platform stron trzecich. Administrator nie wyraża poparcia dla jakichkolwiek Platform stron trzecich oraz nie ma nad nimi jakiejkolwiek kontroli. W związku z tym Administrator nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności powiązanej z Platformami stron trzecich. Użytkownik musi podjąć odpowiednie kroki, aby określić, czy wejście na Platformę strony trzeciej jest właściwym działaniem oraz chronić swoje dane osobowe i prywatność na tego rodzaju Platformach stron trzecich.
 13. Administrator zastrzega, że zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług w Serwisie może w przyszłości ulec zmianie. Administrator będzie informował Użytkowników, z odpowiednim wyprzedzeniem, o każdej zmianie w zakresie usług i jej przyczynach, w ten sposób, aby umożliwić Użytkownikom wyrażenie zgody na korzystanie ze zmienionych zasad funkcjonowania Serwisu bądź rezygnację z korzystania z Serwisu.
 14. Administrator dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Serwisu, jednakże zastrzega możliwość, z w uzasadnionych przypadkach i w niezbędnym zakresie, funkcjonowanie Serwisu może zostać czasowo wstrzymane, w szczególności ze względów technicznych, modernizacji lub przyczyn niezależnych od Administratora.

§7 Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i jego poszczególnych funkcjonalności, mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie wysłane Administratorowi pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub za pośrednictwem listu pod adresem Administratora z dopiskiem: "Donald - Reklamacja".
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: nazwę Użytkownika w Serwisie, adres e-mail podany podczas rejestracji w Serwisie i opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco odczytywane przez zespół obsługi Administratora i rozpatrywane w terminie 14 dni.
 4. W celu możliwie najszybszego zakończenia postępowania reklamacyjnego Użytkownik powinien określić zakres swoich oczekiwań związanych ze składaną reklamacją.
 5. Administrator zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 6. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie rejestracji.

§8 Zmiany Regulaminu

 1. Administrator zastrzega, w zakresie w jakim dopuszczalne jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu lub działalności Administratora, w tym w szczególności w przypadku:
  1. zmian w obowiązujących przepisach prawa,
  2. zmian w zakresie usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu (dodatkowe płatne i bezpłatne funkcjonalności, modyfikacja istniejących funkcjonalności)
 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wyświetlona Użytkownikom Serwisu na stronie głównej Serwisu oraz przesłana na adres poczty elektronicznej lub wyświetlona na Koncie Użytkownika (jeżeli Użytkownik nie wyraził zgody na przesyłanie Newslettera) z odpowiednim, co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, tak żeby Użytkownicy mogli zapoznać się z planowanymi zmianami.
 3. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie.
 4. W przypadku braku akceptacji postanowień zmienionego Regulaminu przez Użytkownika, użytkownik będzie mógł bez konsekwencji zaprzestać z korzystania z Serwisu. W tym celu Użytkownik musi usunąć Konto Użytkownika z poziomu Ustawień Konta lub przesłać Administratorowi elektroniczną wiadomość z żądaniem usunięcia Konta Użytkownika pod adresem: [email protected]

§9 Dezaktywacja konta Użytkownika

Zakończenie korzystania z usług.

 1. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie i odstąpieniu od umowy należy przesłać Administratorowi Serwisu pod adresem poczty elektronicznej: [email protected] Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach Serwisu w szczególności: zamieścił lub skomentował treść dodaną przez siebie lub innego Użytkownika.
 2. Użytkownik może rozwiązać umowę, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu w każdym czasie.
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy Użytkownik może złożyć poprzez:
  1. skorzystanie z ustawień dostępnych w profilu – za pośrednictwem funkcji "Usuń Konto" dostępnej w zakładce "Ustawienia" na Koncie Użytkownika.
  2. Przesłanie pod adresem siedziby Administratora: Donald Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 94
  3. przesłanie pod adresem poczty elektronicznej Administratora: [email protected]
 4. Administrator może rozwiązać umowę, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności lub innych uprzednio zaakceptowanych przez Użytkownika odrębnych regulaminów innych usług związanych z Serwisem i świadczonych przez Administratora, lub
  2. Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób.
 5. W przypadkach innych niż wskazane w ust. 4, Administrator uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 6. Rozwiązanie umowy powoduje usunięcie Konta Użytkownika, które wraz z jej zawarciem zostało utworzone. Usunięcie Konta Użytkownika nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Serwisie; Administrator, z zastrzeżeniem uprawnień określonych w § 6 Regulaminu, nie usuwa w takim przypadku treści zamieszczonych w dziale RING, komentarzy Użytkownika i oddanych głosów. Nazwa Użytkownika, który opublikował treści w dziale RING lub komentarze w Serwisie, a następnie Usunął Konto Użytkownika, zostanie automatycznie zmieniona na nazwę "Użytkownik Usunięty".

§10. Postanowienia Końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu obowiązują od chwili ich akceptacji przez Użytkownika. Akceptacja Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki Regulaminu i zakres udzielanych Regulaminem zgód i upoważnień.
 2. Treść Regulaminu wraz z załącznikami jest dostępna nieodpłatnie w Serwisie w taki sposób, aby Użytkownik przed jego akceptacją (jak i po) mógł Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Regulamin może być także, w określonych przypadkach prawem przewidzianych, udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oryginał Regulaminu znajduje się do wglądu w siedzibie Administratora.
 3. Administrator może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków osobie trzeciej, może w szczególności Serwis sprzedać, darować, wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. Użytkownik wyraża zgodę na powyższe czynności i nie będzie konieczna jego odrębna zgoda na ich późniejsze dokonanie z wyjątkiem wyrażenia zgody dotyczącej przeniesienia danych osobowych Użytkownika. O zamiarze takim Administrator powiadomi Użytkownika z odpowiednim, nie krótszym niż 7-dniowym wyprzedzeniem, dając mu możliwość rezygnacji z korzystania Usług świadczonych przez Serwis lub wyrażenia sprzeciwu wobec przeniesienia jego danych osobowych.
 4. We sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.
 6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Administratorem niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeśli jakikolwiek przepis jest niezgodny z przepisami o ochronie konsumentów, nie będzie on stosowany przez Administratora wobec Użytkownika będącego konsumentem.
 7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Sądzie Polubownym przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".
 8. Wszelkie spory między Użytkownikiem a Administratorem rozpoznaje – w przypadku, gdy Użytkownik nie jest konsumentem – sąd wyłącznie właściwy dla siedziby Administratora.